Známky Prihlásenie Školský mail FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Streda 12. 12. 2018
Počet návštev: 3362419

Partneri


Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Názov školy: Odborné učilište
Adresa: Dúbravská cesta 1, Bratislava
IČO: 030841801
Štatutárny zástupca: Mgr. Eduard Filo, riaditeľ

Na aké účely sú spracúvané osobné údaje, v akom rozsahu a aký je ich právny základ?

Na účely vzdelávacieho procesu spracúvame osobné údaje žiakov v rozsahu:
- meno a priezvisko,
- dátum a miesto narodenia,
- bydlisko,
- rodné číslo,
- štátna príslušnosť,
- národnosť,
- údaje o fyzickom zdraví a duševnom zdraví,
- údaje o mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky.

Na účely komunikácie a pre identifikáciu zákonných zástupcov žiaka spracúvame osobné údaje zákonných zástupcov v rozsahu:
- meno a priezvisko,
- adresa zamestnávateľa,
- trvalé bydlisko,
- kontakt na účely komunikácie (e-mail, telefón).

Uvedené osobné údaje žiakov a zákonných zástupcov spracúva škola na základe právneho základu zákonná povinnosť v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 322/2008 o špeciálnych školách.

Škola môže zverejňovať na svojej webovej stránke, na nástenke školy alebo v školskom časopise fotografie žiakov z rôznych akcií, športových podujatí alebo súťaží a môže taktiež poskytovať osobné údaje žiakov na účely organizovania účasti žiakov na školskom výlete alebo inom podujatí. Na spracúvanie týchto osobných údajov škola potrebuje súhlas žiaka (od 16 rokov) alebo jeho zákonného zástupcu (do 16 rokov).

Aká je doba uchovávania Vašich osobných údajov?

Osobné údaje žiakov a zákonných zástupcov sú uchovávané počas celej doby štúdia a počas zákonom stanovenej doby na ich archiváciu. Osobné údaje získané s Vašim súhlasom je škola oprávnená spracúvať len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie stanoveného účelu alebo do odvolania súhlasu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať.

Aké sú Vaše práva?

Právo na prístup k osobným údajom:
Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.

Právo na opravu osobných údajov:
Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie (zabudnutie):
Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
- odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
- neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
- namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
- namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
- na splnenie zákonnej povinnosti,
- na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

- na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
- ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
- ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
- ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:
- len s Vaším súhlasom,
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
- na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
- z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Právo na prenos osobných údajov:
Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene školy).

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Naša škola má vymenovanú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám na adresu: zodpovednaosoba@oudubba.sk

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk), ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.