Známky Prihlásenie Školský mail Triedy Google FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Sobota 29. 1. 2022
Počet návštev: 5034995

Partneri
Záverečné skúšky

Termíny a organizácia

PRÍKAZ RIADITEĽA č. 07/2020

V súlade s Rozhodnutím o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, ktoré vydal minister školstva dňa 23. 04. 2020, a po prerokovaní s vedením školy a so zriaďovateľom bude mať záverečná skúška v školskom roku 2019/2020 nasledujúce špecifiká:

 1. Vyučovanie sa pre tretí ročník končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka je 7. máj 2020.
 2. Vysvedčenie posledného ročníka vydá odborné učilište spolu s vysvedčením o záverečnej skúške najneskôr 30. júna 2020.
 3. V školskom roku 2019/2020 sa záverečná skúška vykonáva administratívne.
 4. Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
 1. Hodnotenie v jednotlivých častiach záverečnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok započítajú sa koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
 2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
 3. Riaditeľ školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky.
 4. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti záverečnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje predseda skúšobnej komisie do 29. mája 2020 (viď príloha č. 1).
 1. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu hodín praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k záverečnej skúške.
 2. Riaditeľ školy vymenuje členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku do 7. mája 2020.
 3. Okresný úrad vymenuje predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku do 7. mája 2020 na základe jeho súhlasu.
 4. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu záverečnej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
 5. Riaditeľ školy primerane upraví podmienky konania záverečnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. Záverečná skúška musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď príloha č. 2).
 6. Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje škola pre žiakov, ktorí majú konať záverečnú skúšku do 7.mája 2020 dištančne alebo prezenčne.

 

V Bratislave dňa 24. 04. 2020

 

Mgr. Eduard Filo, riaditeľ školy