• Stravovanie vo VŠJ

    •  

     Žiak, ktorý sa chce začať stravovať vo Výdajnej školskej jedálni (VŠJ), musí vyplniť Zápisný lístok stravníka, ktorý musí byť podpísaný rodičmi stravníka a v prípade plnoletosti samotným žiakom. V prípade definitívneho odhlásenia zo stravy je potrebné sa písomne odhlásť. Požiadavky na zmeny v školskom stravovaní sa uskutočňujú písomne len k 1. pracovnému dňu v mesiaci.

     Vo VŠJ sa pripravujú aj diétne jedlá. Ak žiak žiada o diétne stravovanie (bezlepkové, hepatálne a iné), je nutné k zápisnému lístku doložiť potvrdenie od lekára. K redukčnej diéte nie je potrebné doložiť potvrdenie od lekára.

     Platba za stravu je v každom mesiaci v paušálnej výške. Paušálna suma sa počíta 20 kalendárnych dní x výška stravnej jednotky na deň. Suma sa mení v závislosti od vekovej kategórie. Na začiatku kalendárneho mesiaca dostane každý žiak šek, na ktorom bude uvedené číslo účtu, variabilný symbol (trojciferné identifikačné číslo žiaka) a suma na uhradenie. Stravník je povinný uviesť k platbe určený variabilný symbol. Platba stravného môže byť uskutočnená bankovým prevodom, prostredníctvom internetu (internetbanking) alebo formou poštovej poukážky. Poštovú poukážku dostane každý stravník na sekretariáte.

     Číslo stravovacieho účtu: IBAN SK13 8180 0000 0070 0067 9967

     V prípade neuhradenia stravného do určeného termínu, stravu dostane žiak až po uhradení poplatku. Preplatky za neodobratú stravu sa vracajú k 31. decembru a 10. júlu daného školského roka. Preplatok sa buď vráti na účet alebo odpočíta zo sumy, ktorá sa má uhradiť nasledujúci mesiac.

     Príspevok sa podľa § 141 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

     Odhlasovanie stravy je možné deň vopred do 16.00 h. V akútnom prípade je možné odhlásiť obed, olovrant a večeru daný deň do 7.30 h emailom alebo na telefónnom čísle formou sms správy. Raňajky a desiatu je možné odhlásiť len deň vopred. Odhlášky zrealizované po tomto termíne nebudú akceptované. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Podpisom „zápisného lístku“ stravník potvrdzuje, že tieto informácie berie na vedomie a bude sa podľa nich riadiť. 

     Obed vo výdajnej školskej jedálni stojí v súčasnosti 2,17 EUR. Ak má teda mesiac 20 pracovných dní a žiak chodí na obed v pondelok - piatok, zaplatí v súčasnosti za stravu mesačne 43,40 EUR.

     Za celodennú stravu (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) platí žiak v školskom internáte v súčasnosti 4,93 EUR denne. Ak má teda mesiac 20 pracovných dní a žiak je na internáte v pondelok - piatok, zaplatí v súčasnosti za stravu mesačne 98,60 EUR. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI a cena stravy sa každoročne prehodnocuje.

     Kontakt: Alena Jurkovičová, alena.jurkovicova@domovrosa.sk, 0911/987693

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
   • info@ssid.sk
   • (+421 2)54 793 677
   • 54732662
   • 2121799724
   • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
   • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
   • eduard.filo@ssid.sk
   • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
   • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje