• Školský internát v školskom roku 2022/23

    •  

     Školský internát, Dúbravská cesta 1, Bratislava (ďalej len ŠI) ako súčasť Spojenej školy internátnej, Dúbravská cesta 1, Bratislava (ďalej len SŠiD) bol rozhodnutím Ministerstva školstva SR zaradený do siete škôl a školských zariadení s termínom začatia činnosti od 01. 09. 2014. ŠI je výchovno-vzdelávacie zariadenie zriadené Regionálnym úradom školskej správy v Bratislave a určené pre žiakov Spojenej školy internátnej, Dúbravská cesta 1, Bratislava, ale aj iných bratislavských škôl, prednostne v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave. Žiaci sa prijímajú do školského internátu vždy na jeden školský rok.

     ŠI sa nachádza na 2. - 4. poschodí budovy ZSS ROSA v areáli na bratislavskej Patrónke, v ktorom sa nachádza aj Odborné učilište a Praktická škola. Je to pomerne nová budova s bezbariérovým prístupom. Skladá sa z troch samostatne prístupných častí. Izby sú trojlôžkové, slnečné, štandardne zariadené. Ubytovaný žiak má k dispozícii posteľ, skriňu, poličku, nočný stolík, spoločný stôl a stoličku. Jednotlivé časti majú k dispozícii spoločné sociálne zariadenia so sprchami a zariadenú kuchynku so sporákom, chladničkou a mikrovlnkou. Priamo v priestoroch ŠI je herňa, PC miestnosť a slušne zariadené spoločenské miestnosti. Priestory ŠI pokrýva vlastná wi-fi.

     ŠI zabezpečuje žiakom ubytovanie a výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania. Žiaci sa pripravujú pod vedením vychovávateľov na vyučovanie, voľný čas môžu tráviť krúžkovou činnosťou, športovými, spoločenskými a kultúrnymi aktivitami priamo v priestoroch ŠI, vo veľkorysom areáli plnom zelene a širšom okolí. V areáli je veľké futbalové a florbalové ihrisko.

     ŠI aj SŠiD má výbornú polohu pri križovatke Patrónka, na ktorej priamo stoja medzimestské autobusy zo Záhoria. MHD Patrónku priamo spája s Hlavnou železničnou stanicou a autobusovou stanicou Mlynské Nivy. Do areálu chodia ráno i poobede bezbariérové autobusy, ktoré Patrónku prepájajú s Mokrohájskou a hlavnými mestskými časťami. Školský autobus preváža žiakov ráno aj z Dúbravskej cesty na Patrónke na Švabinského ul. do Petržalky (07.20 h) a na obed späť (13.40 h).

     Žiaci ubytovaní v ŠI sa stravujú vo výdajnej školskej jedálni (VŠJ) priamo v budove, kde sú ubytovaní. Pripravujú sa aj diétne jedlá. Prihlásiť alebo odhlásiť stravu žiaka je potrebné 24 hodín vopred, v prípade akútneho ochorenia v ten deň ráno do 07.30 h je možné odhlásiť obed, olovrant a večeru. Ak žiak v uvedenom termíne nemá stravu odhlásenú, musí ju uhradiť.

     Žiaci, resp. ich zákonní zástupcovia platia za internát mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI, ktorý je v súčasnosti vo výške 20 EUR pre žiakov so zdravotným znevýhodnením zo škôl, ktorých zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Bratislave, a 40 EUR pre žiakov z iných škôl.

     Číslo internátneho účtu (ŠI): IBAN SK54 8180 0000 0070 0067 9908

     Príspevok sa podľa § 141 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

     Za celodennú stravu (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) platí žiak v školskom internáte v súčasnosti 4,93 EUR denne. Ak má teda mesiac 20 pracovných dní a žiak je na internáte v pondelok - piatok, zaplatí v súčasnosti za stravu mesačne 98,60 EUR. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI a cena stravy sa každoročne prehodnocuje.

     Číslo stravovacieho účtu (VŠJ): IBAN SK13 8180 0000 0070 0067 9967

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
   • info@ssid.sk
   • (+421 2)54 793 677
   • 54732662
   • 2121799724
   • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
   • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
   • eduard.filo@ssid.sk
   • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
   • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje