Známky Prihlásenie Školský mail Školský G Suite FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Pondelok 18. 10. 2021
Počet návštev: 4910985

PartneriŠkolský psychológ

Charakteristika činnosti

 

V rámci poskytovania čo najvyššej odbornej starostlivosti žiakom v Odbornom učilišti pôsobí aj školský psychológ. Výhodou jeho prítomnosti na škole je, že v prípade potreby môžu žiaci, pedagógovia i rodičia okamžite využiť jeho služby a požiadať o konzultáciu. Školský psychológ pozná atmosféru školy, pozná členov pedagogického zboru, spôsob a metódy ich práce, pozná žiakov i triedny kolektív. Školský psychológ prispieva k humanizácii školy a k zefektívneniu výchovy a vzdelávania.

 

Činnosť školského psychológa legislatívne upravuje § 20 zákona č. 317/2009 z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 135 zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V praxi je konkrétnou náplňou práce školského psychológa činnosť diagnostická, intervenčná, poradenská a preventívna.

 

Diagnostická činnosť

Školský psychológ psychologickým vyšetrením a prostredníctvom psychodiagnostických metód poznáva schopnosti a osobnostné vlastnosti žiaka, identifikuje poruchy správania a učenia, aby sa spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi podieľal na ich zmiernení.

 

Intervenčná  činnosť

Školský psychológ spolu s pedagógmi školy vytvára podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a obsahu vzdelávania. Pomáha pedagógom a rodičom spracovávať ich prežívanie a postoje, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí. Podľa potreby pomáha riešiť situácie či vzťahy medzi učiteľmi, majstrami, rodičmi, žiakmi.

 

Poradenská  činnosť

Školský psychológ poskytuje konzultácie rodičom, pedagógom a žiakom napríklad v oblasti voľby povolania, pomáha pri integrácii žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami do výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnej akceptácie.

 

Preventívna  činnosť

Školský psychológ organizuje rôzne preventívne aktivity zamerané na tie problémové okruhy, ktoré sa pedagógom a žiakom javia aktuálne (napr. protidrogová prevencia). Ponúka tiež také aktivity, ktoré napomáhajú rozvoju osobnosti žiaka.