Známky Prihlásenie Školský mail Triedy Google FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Pondelok 8. 8. 2022
Počet návštev: 5211527

Partneri
Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

(pre žiakov a záujemcov o štúdium a ich zákonných zástupcov)

 

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

 

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame osobné údaje žiakov a záujemcov o štúdium na našej škole a ich zákonných zástupcov. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t.j. osobou, ktorej osobné údaje spracúvame.

 

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

 

Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, IČO: 030841801, štatutárny zástupca: Mgr. Eduard Filo, riaditeľ (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „škola“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. +421 2 54 793 677, e- mail: info@oudubba.sk.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím zodpovednú osobu a to e-mailom na: zodpovednaosoba@oudubba.sk, alebo prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu. Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

 

Osobné údaje žiakov a ich zákonných zástupcov spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • na základe plnenia úlohy vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
 • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov alebo na základe plnenia úlohy vo verejnom záujme, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov založenom na tomto základe vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach (záujmoch), a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR.

 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

 

 • na účel evidencie uchádzačov o štúdium

 

Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o štúdium a ich zákonných zástupcov na tento účel je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 63 ods. 6).

Osobné údaje spracúvame v rozsahu údajov uvedených v prihláške na vzdelávanie:

 • údaje žiakov (uchádzačov o štúdium na škole) - meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky na základnej škole, a 
 • údaje zákonných zástupcov – ich meno a priezvisko, adresa a telefonický kontakt.  

 

 

 • na účel zabezpečenia výchovy a vzdelávania žiakov, vrátane vedenia evidencie žiakov a príslušnej pedagogickej dokumentácie

 

Na tento účel spracúvame osobné údaje žiakov a ich zákonných zástupcov pretože  je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, a to vyplývajúcich zo:

- zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- nariadenia vlády 630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

 

Ide o osobné údaje:

 1. žiakov v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu (alebo adresa miesta, kde sa žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, údaje o fyzickom a duševnom zdraví, údaje o mentálnej úrovni, vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a údaje o dochádzke.
 2. zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich školu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie (telefonický a mailový kontakt).

 

 • na účel zabezpečovania špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov (podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia) a vedenie príslušnej dokumentácie

 

S ohľadom na skutočnosť, že sme špeciálnou školou zabezpečujúcou výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, musíme podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia zabezpečovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby našich žiakov (vrátane využitia špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok).

Na tento účel spracúvame osobné údaje žiakov a ich zákonných zástupcov pretože  je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 • na účel vystavenia dokladov o dosiahnutom vzdelaní

 

Na tento účel spracúvame osobné údaje žiakov a ich zákonných zástupcov pretože je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo:

- zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

- vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov.

Podľa stupňa zvládnutia príslušných vzdelávacích štandardov a posudzovania kvalifikácie na výkon pracovných činností vykonáme u žiakov zaškolenie (dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaškolení), zaučenie (dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaučení) alebo vyučenie (dokladom o získanom vzdelaní a odbornej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list).

 

 • na účel evidencie stravníkov v školskej jedálni

 

Spracúvanie osobných údajov stravníkov školskej jedálne je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, a to povinností vyplývajúcich zo:

- zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania,

- zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

 

 • na účel zabezpečenia ubytovania, stravovania a výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov v školskom internáte (vrátane denníka výchovných skupín)

 

Ako internátna škola zabezpečujeme našim žiakom celodenné stravovanie ako aj vytvárame podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít na školskom internáte.

Na tento účel spracúvame osobné údaje žiakov a ich zákonných zástupcov pretože je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 • na účel evidencie školských úrazov žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou (vrátane vyhotovenia záznamu o školskom úraze)

 

Na tento účel spracúvame osobné údaje žiakov a ich zákonných zástupcov pretože je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 • na účel evidencie užívateľov školskej knižnice

 

Školská knižnica poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom školy. Knižnično-informačné služby ako súčasť zabezpečenia práva na informácie sú službou vo verejnom záujme.

Osobné údaje v rozsahu podľa § 18 zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. spracúvame na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme.

 

 • na účel vedenia evidencie dokladov o zdravotnom poistení žiakov

 

Osobné údaje žiakov v tomto prípade spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby vyhotovením fotokópie preukazu poistenca (v rozsahu uvedenom v preukaze poistenca žiaka). Údaje v prípade potreby (pri nutnosti poskytnutia bezodkladnej zdravotnej starostlivosti v prípade úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu žiaka) poskytneme poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 

 • na účel vedenia evidencie užívania liekov žiakov a zabezpečenie dohľadu nad predpísaným užívaním liekov

 

Na základe udeleného súhlasu spracúvame v tomto prípade osobné údaje žiakov v rozsahu meno, priezvisko, predpísaný liek a jeho dávkovanie.

Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 

 • na účel organizovania školských výletov a exkurzií

 

Osobné údaje žiakov spracúvame na tento účel na základe súhlasu dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase.

Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 

 

 • na účel zabezpečenia poistenia (úrazové poistenie a krádež vecí) počas školských výletov/ exkurzií

 

Osobné údaje žiakov spracúvame na tento účel na základe súhlasu dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase.

Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 

 • na účel evidencie krádeží vecí žiakov

 

Je našim oprávneným záujmom aby sme zaevidovali krádež veci žiaka a jej okolnosti a to v záujme nahlásenia poistnej udalosti poisťovni (v prípade, ak sme s Vašim súhlasom ako poistník uzatvorili s poisťovňou poistnú zmluvu v prospech žiaka ako poisteného) alebo/ ako aj v záujme vykonania potrebných úkonov v súvislosti s krádežou (napr. nahlásenie policajnému orgánu).

 

 • na účel nahlásenia poistnej udalosti poisťovni a vykonania potrebných úkonov na zabezpečenie výplaty poistného plnenia v prípade úrazu alebo krádeže vecí žiakov

 

V prípade, ak nastane poistná udalosť, budeme môcť poisťovni poskytnúť osobné údaje žiaka a jeho zákonného zástupcu v rozsahu vyžadovanom poisťovňou (vrátane čísla bankového účtu na poskytnutie poistného plnenia, údajov zo správy ošetrujúceho lekára v prípade úrazu), len na základe Vášho súhlasu. V opačnom prípade, ak nám súhlas neudelíte, by sme nemohli zabezpečiť riadne nahlásenie poistnej udalosti ani poskytnúť poisťovni údaje v takom rozsahu, aby poisťovňa prešetrila a vykonala likvidáciu škodovej udalosti.

Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 

 • na účel identifikácie osôb pri jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa

 

V tomto prípade spracúvame osobné údaje návštev a iných osôb vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa: ochrana majetku prevádzkovateľa a predchádzanie vzniku škôd.

 

 • na registratúrne účely

 

Uvedený účel zahŕňa činnosti súvisiace s plnením registratúrnych povinností prevádzkovateľa, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok.

Vaše osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

 

 • na účel vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

 

Osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

 

 • na účel vedenia agendy Rady školy

 

Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy,
o ich zložení o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

 • na účel organizácie a evidencie súťaží

 

Na tento účel budeme spracúvať osobné údaje súťažiacich žiakov a ich zákonných zástupcov, ak nám na to udelíte súhlas.

Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

V prípade, ak nám súhlas neudelíte, alebo ho odvoláte, žiak sa nebude môcť zúčastniť súťaže.

 

 • na účel informovania o aktivitách školy vyhotovovaním fotografií žiakov a ich následným sprístupnením vo vnútorných priestoroch škôl (na nástenke)

 

V tomto prípade spracúvame osobné údaje žiakov a iných zobrazených osôb na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Týmto oprávneným záujmom prevádzkovateľa je: prezentácia aktivít školy
a upevnenie medziľudských vzťahov zachytením spoločných zážitkov a spomienok.

 

 • na účel prezentácie školy zverejňovaním fotografií žiakov na webovej stránke školy

 

Na základe súhlasu budeme na webovej stránke zverejňovať fotografie žiakov z rôznych akcií a podujatí, ktorých sa zúčastnia.

Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

V prípade, ak nám súhlas neudelíte, alebo ho odvoláte, nezverejníme fotografie, na ktorej je zobrazený dotknutý žiak.

 

Ďalšie účely, na ktoré ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje nájdete vo všeobecnej informácii zverejnenej na našej webovej stránke.

 

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä zriaďovateľ školy, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. Školský inšpektorát), Okresný úrad Bratislava – odbor školstva, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä zodpovedná osoba v zmysle GDPR, poskytovateľ poštových služieb, organizátor školského výletu/ exkurzie, poisťovňa.

Vo vzťahu k zverejňovaným/ sprístupňovaným fotografiám žiakov sú príjemcami osobných údajov návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa a návštevníci priestorov prevádzkovateľa (fotografie na nástenke).

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos Vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

 

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Štátny archív v Bratislave.

Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete nižšie v tomto dokumente a v Registratúrnom pláne zverejnenom na našej webovej stránke.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

V súvislosti s plnením registratúrnych povinností prevádzkovateľa osobné údaje uchovávame na tento účel po dobu určenú v Registratúrnom pláne.

Osobné údaje dotknutých osôb na účely evidencie uchádzačov o štúdium uchovávame po dobu 5 rokov od podania prihlášky na školu.

Osobné údaje na účely zabezpečenia výchovy a vzdelávania žiakov uchovávame po dobu štúdia a následne po dobu uvedenú v Registratúrnom pláne (na splnenie registratúrnych povinností prevádzkovateľa), napr. údaje v katalógovom liste žiaka a v triednom výkaze - 70 rokov od narodenia, osobný spis žiaka – 10 rokov, písomné práce – 5 rokov, klasifikácia správania – 5 rokov atď.

Osobné údaje na účel evidencie stravníkov v školskej jedálni uchovávame po dobu poskytovania stravovania dotknutej osobe; následne dokumentáciu k stravným lístkom (výkaz stravovaných osôb) v súlade s Registratúrnym plánom po dobu 5 rokov.

Vaše osobné údaje spracúvané na účel vybavenia žiadostí o výkon práv dotknutých osôb, budeme uchovávať po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu budeme spracúvať na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase (resp. do odvolania súhlasu).

Osobné údaje na účel identifikácie osôb pri jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa budeme uchovávať po dobu 1 roka (po skončení roku, ktorého sa vstup týka); v odôvodnených prípadoch po dobu nevyhnutnú na prešetrenie úrazu, spôsobenej škody alebo iného incidentu, ku ktorému došlo v čase prítomnosti návštevy v našich priestoroch.

Osobné údaje na účel evidencie užívateľov školskej knižnice uchovávame po dobu do skončenia štúdia na škole.

Osobné údaje na účely vedenia agendy Rady školy uchovávame po dobu 10 rokov po skončení príslušného školského roka.

Fotografie žiakov budeme na základe nášho oprávneného záujmu sprístupňovať vo vnútorných priestoroch škôl (na nástenke) po dobu najviac jedného roka odo dňa konania akcie, na ktorej bola vyhotovená. Fotografie žiakov budeme na základe súhlasu zverejňovať na webovej stránke po dobu uvedenú v súhlase. Vyhotovené fotografie viažuce sa ku škole budeme uchovávať po dobu uvedenú v Registratúrnom pláne.

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

 

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi,
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo je nevyhnutné na plnenie úlohy vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.