• Polročné hodnotenie žiakov
     • Polročné hodnotenie žiakov

     •  

      V piatok 29. 01. 2021 končí vyučovanie v prvom polroku. V utorok bola na pedagogickej rade uzavretá klasifikácia väčšine žiakov, neklasifikovaným žiakom sa predlžuje klasifikačné obdobie do konca marca. Výpisy hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 sú k dispozícii elektronicky prostredníctvom rodičovského konta na EduPage. Zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom mailov nebudeme, nakoľko ide o osobné údaje žiakov. Žiakom ich v tlačenej forme vydáme osobne až v dobe návratu do škôl.

      Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10: "Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia." Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
    • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
    • eduard.filo@ssid.sk
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
    • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje