• Pandemické pravidlá pre školu od 03. 05. 2021
     • Pandemické pravidlá pre školu od 03. 05. 2021

     •  

      Uvoľnenie pandemických pravidiel, ktoré boli zverejnené v piatok 30. 04. 2021 poobede a ktoré platia od pondelka 03. 05. 2021, znamená pre žiakov, rodičov a zamestnancov našej školy v 2. stupni varovania tieto zmeny:

      Žiak a ani jeho zákonný zástupca už nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu alebo dokladovať výnimku. Len pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá Vyhlasenie_plnoleteho_ziaka_o_bezinfekcnosti

      Pre žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik na prevádzkach, platia rovnaké pravidlá ako pre zamestnancov týchto prevádzok. Žiakov budú informovať príslušní majstri odbornej výchovy.

      Zamestnanci už nemajú povinnosť testovať sa. Po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) však predkladajú písomné Vyhlasenie_zamestnanca_o_bezinfekcnosti o tom, že neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemajú nariadené karanténne opatrenie, prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.

      Všetky ostatné osoby vstupujúce do objektu/areálu školy a školského zariadenia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

      Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest naďalej platí - upravuje ju Vyhlaska_UVZ_c._175_z_15.04.2021.

    • Od 19. apríla 2021 už len prezenčne
     • Od 19. apríla 2021 už len prezenčne

     • Rozhodnutím z 8. apríla 2021 minister školstva s účinnosťou od 12. 04. 2021 obnovuje školské vyučovanie v odborných učilištiach, a to pre všetkých žiakov bez ohľadu na prevádzkové podmienky školy. Zároveň obnovuje prevádzku školských internátov a zariadení školského stravovania pre žiakov odborných učilíšť.

      Naša škola od 19. 04. 2021 prestáva poskytovať dištančné vzdelávanie a vyučovať sa bude prezenčne podľa stáleho rozvrhu v jednotlivých triedach. Škola bude postupovať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v súlade s aktuálnym manuálom ministerstva školstva Návrat do škôl a „Covid školským semaforom“.

      Žiaci musia v škole naďalej dôsledne dodržiavať hygienické opatrenia, predovšetkým zásadu R-O-R (rúško - odstup - ruky) a organizačné opatrenia podľa pokynov vyučujúcich. Žiak musí mať na ústach aj na nose respirátor FFP2 (na výnimku rúško). 

      Žiaci musia pri prvom príchode do školy v príslušnom týždni priniesť vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie - plnoletí žiaci, že boli testovaní s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadajú pod výnimku, neplnoletí žiaci, že ich zákonný zástupca bol testovaný s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadá pod výnimku. Negatívny výsledok testu alebo doklad o výnimke (príloha čestného vyhlásenia) musí mať žiak pri sebe, resp. ho musí mať odfotený v telefóne k nahliadnutiu. Tlačivá nájdete tu: https://oudubba.edupage.org/text/?text=text/text59&subpage=1

      Aj pobyt na internáte je viazaný na dodržiavanie vyššie uvedených opatrení. Na internát je možné prísť už v nedeľu od 16.00 h.

      V týždni od 12. do 16. 04. 2021 budeme vyučovať prezenčne ešte podľa upraveného rozvrhu:

     • Rozvrh po Veľkej noci

     • Naša škola pokračuje po veľkonočných prázdninách v stredu - piatok v prezenčnom vyučovaní za nezmenených podmienok. Tlačivo čestného vyhlásenia si môžete stiahnuť tu: https://oudubba.edupage.org/text59Na internát možno nastúpiť už v utorok.

      Žiaci majú z dôvodu pandemickej situácie upravený rozvrh hodín - všetky ročníky podľa odborov:

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1 845 24 Bratislava Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • eduard.filo@ssid.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje