• Oceňovanie žiakov a odovzdávanie vysvedčení

     • Každoročne je 30. jún dňom odovzdávania vysvedčení a odchodu žiakov na prázdniny. U nás je aj dňom oceňovania najlepších žiakov. Tento rok riaditeľ školy vyzdvihol - netradične na dvore - najmä triedy a žiakov, ktorí napriek zlej pandemickej situácii mali dobrú dochádzku a v prezenčnom aj dištančnom vyučovaní sa snažili pripravovať na svoje budúce povolanie čo najlepšie. Následne sa žiaci presunuli do tried, kde im triedni učitelia odovzdali vysvedčenia a zhodnotili uplynulý školský rok.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Oceňovanie žiakov a odovzdávanie vysvedčení.

    • Koniec školského roka
     • Koniec školského roka

     • Žiaci prídu v stredu 30. 06. 2021 do školy na 07.45 h. O 8.00 h sa im pri altánku prihovorí riaditeľ školy, ktorý zhodnotí školský rok a pochváli aj pokarhá žiakov podľa toho, ako sa (ne)snažili pracovať počas prezenčného i dištančného vzdelávania. Potom sa žiaci presunú do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdajú vysvedčenia a cca o 9.00 h odchádzajú na prázdniny. Žiaci školy, ktorí sú zároveň klientmi ZSS Rosa, zostanú v škole do 11.00 h.

      V tento deň sú všetci žiaci odhlásení zo stravy. Pokiaľ má niekto záujem o stravu, musí sa prihlásiť. Školský internát je otvorený od 09.00 do 15.00 h. 

      Vo veľkej jedálni sa o 10.00 h stretnú zamestnanci školy, aby zhodnotili uplynulý netypický školský rok. 

      Všetkým žiakom prajeme krásne letné prázdniny a zamestnancom zaslúženú dovolenku.

     • Koncoročná vychádzka

     • Na záver školského roka sme si urobili so žiakmi 2.OT+KR/B vychádzku do prírody. Prešli sme sa okrajom lužného lesa k jazeru Veľký Draždiak. Poprechádzali sme sa okolo celého jazera, ovlažili si nohy v čistej plytkej vode. Schladili a osviežili sme sa vynikajúcou zmrzlinou. Napriek tomu, že bol horúci júnový deň, my sme sa cítili fajn - pri jazere povieval svieži vietor a časť prechádzky nás od horúceho slnka chránil tieň stromov.

     • Rozlúčka so školským rokom

     • Posledný týždeň v školskom roku sme využili pekné počasie a rozhodli sa pre žiakov a zamestnancov školy zorganizovať klubové stretnutie. Vítanie prázdnin malo podobu pikniku. Spoločný čas nám pri rozhovoroch, chutnom občerstvení a spoločenských hrách ubiehal rýchlo. Veríme, že sa čoskoro prinavrátime k pravidelným voľnočasovým klubom, lebo aj pondelkový klub bol dôkazom, že žiaci potrebujú priestor, kde môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas aj po skončení vyučovania. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na vás v septembri. Užite si pekné leto.   Vaša školská psychologička a sociálna pedagogička

    • Voľnočasový klub: Poďme spolu privítať prázdniny
     • Voľnočasový klub: Poďme spolu privítať prázdniny

     • Všetkých našich žiakov a zamestnancov pozývame privítať prázdniny na náš voľnočasový klub, ktorý sa uskutoční v pondelok 28. 06. 2021 od 13:00 do 15:00 h. 

      Klub bude tentokrát špeciálne v exteriéri (vonku) - v areáli školy. Klub je samozrejme dobrovoľný, takže ak budete mať záujem, môžete prísť. Nájdete tam malé občerstvenie, posedenie, spoločenské hry a priestor na rozhovory. 

      Tešíme sa na Vás!

      Vaša školská psychologička a sociálna pedagogička

     • Prípravný ročník v ZOO

     • Krátkou príjemnou vychádzkou/výletom do blízkej ZOO v stredu 23. 06. 2021 uzavreli spoločný rok v triede prípravného ročníka žiaci s pani učiteľkou triednou Danielou Križanovou, pani majsterkami Ivetkou Koštialikovou a Martinkou Suchou, pedagogickými asistentkami Natáliou Čiernikovou a Máriou Wolf. Pridali sa k nám aj štyria naši aktuálni pedagogickí praktikanti zo SPgŠ na Bullovej ulici v Bratislave - Nikola, Karolína, Daniel a Šimon. Bolo nám spolu výborne - počas školského roka aj dnes na vychádzke… Ešte upratať dielne a triedu a potom Hurááá na prázdniny.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album PRR v ZOO.

     • Účelové cvičenie

     • Žiaci prvého a druhého ročníka sa v utorok 22. júna 2021 zúčastnili účelového cvičenia, ktoré sa uskutočnilo na Partizánskej lúke v čase od 9.00 do 11.15 h. Organizáciu cvičenia mala na starosti Mgr. Alica Hullová a Mgr. Sylvia Krajčiová. Dopravné, prírodovedné a zdravotné úlohy na jednotlivých stanovištiach si pripravili a zabezpečili praxujúci študenti zo SOŠPg na Bullovej ul. Okrem jednotlivých stanovíšť žiaci prešli dendrologický náučný chodník. K dispozícii boli športové aktivity aj pitný režim. O 11.15 h bolo účelové cvičenie vyhodnotené, cieľ bol splnený, dokonca aj počasie bolo naším priateľom, keď sa slniečko schovávalo pod mraky a nehrialo tak intenzívne.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie.

     • Účelové cvičenie

     • V utorok 22. 06. 2021 sa žiaci Odborného učilišťa zúčastnia účelového cvičenia, ktoré sa uskutoční v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami na Železnej studničke. Absolvovanie zdravotnej, dopravnej a prírodovednej prípravy je povinné - účelové cvičenie je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Program doplnia športové aktivity. Stretávame sa v škole ráno o 07.30 h športovo oblečení, vzhľadom k očakávaným horúčavám odporúčame na hlavu šiltovku a krém na opaľovanie. Žiaci si prinesú desiatu a pitie (neodporúčame sladené nápoje) a električenku, resp. lístky na MHD. Predpokladaný koniec účelového cvičenia je o 13.00 h. Zodpovednými pedagógmi sú  A. Hullová a S. Krajčiová.

     • Cyklovýlet do Čuňova

     • V utorok 8. júna 2021 poobede sa pre žiakov v školskom internáte uskutočnil cyklistický výlet. Trasa do Čunova a späť merala 39 km. Plavci si výlet spríjemnili ovlažením sa v dunajskej vode. Pánovi vychovávateľovi zase cestu späť "spríjemňovalo" šomranie niektorých žiakov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Cyklovýlet do Čuňova 08.06.2021.

     • O závislostiach a duševnom zdraví

     • S uvoľnením pandemických opatrení sme mohli konečne v našej škole privítať psychológov z CPPPaP na Fedákovej ul. Na tému Závislosti sa 27. mája a 9. júna rozprávali s triedami 1.OT a 2.PR. Závislosť je čokoľvek, po čom túžime tak, že si nedokážeme pomôcť, čo nás dočasne poteší, upokojí, ale dlhodobo nám aj nášmu okoliu ublíži. Práve preto preventisti priniesli túto tému aj medzi našich žiakov.

      Duševné zdravie je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou zdravia. Je potrebné starať sa oň rovnako ako o fyzické zdravie, pretože jedno bez druhého nemôže fungovať. O tom, čo nám pomáha, čo naopak nepomáha a ako to celé súvisí s duševným zdravím sa preventisti z CPPPaP 3. júna rozprávali s triedou 2.OT+KR/B. Žiaci si preventívne stretnutie pochvaľovali. 

    • Záverečné skúšky
     • Záverečné skúšky

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/11901:1-A1810 zo dňa 22. marca 2021 majú záverečné skúšky administratívny charakter. Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
      a) hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov, pričom do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov,
      b) výsledné známky sprístupní odborné učilište plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 4. júna 2021,
      c) naši žiaci si môžu pozrieť známky prostredníctvom internetovej žiackej knižky alebo môžu kontaktovať triedneho učiteľa.
      Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 9. júna 2021 písomne požiadať o vykonanie záverečnej skúšky, pokiaľ nie je spokojný s výslednými známkami administratívnej záverečnej skúšky.

    • Predĺženie platnosti preukazu ISIC
     • Predĺženie platnosti preukazu ISIC

     • Dňa 30. 06. 2021 končí platnosť čipovej ISIC karty žiakov. Prolongácia (predĺženie platnosti) ISIC preukazov na školský rok 2021/2022 sa vykonáva od pondelka 07. 06. 2021 u zástupkyne riaditeľa PaedDr. S. Gergelovej  prostredníctvom triednych učiteľov. Žiak dá triednemu učiteľovi svoj ISIC preukaz a ten mu ho vráti s predĺženou platnosťou. 

      Ak si žiaci nepredĺžia platnost ISIC preukazu, cez letné prázdniny nebudú môcť cestovať na študentský lístok.

      Okrem toho si môžu žiaci za poplatok 10 € objednať aj známku, ktorá slúži ako zľava pri kúpe niektorých tovarov a služieb.

     • Biely kríž

     • Cyklovýlet na Biely kríž pre vytrvalcov zo školského internátu sa uskutočnil poobede vo štvrtok 20. mája 2021. Celkovo chlapci aj pán vychovávateľ za 2 hodiny prešli 30 km a vystúpili do výšky 499 metrov, ale vraj pri tom minuli len 720 kcal...

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Biely kríž.

     • Naši chovatelia v MiniZOO v Devíne

     • Opätovne sme spustili prax chovateľov na prevádzke MiniZOO Devín. Spoločne sa snažíme búrať v ľuďoch predsudky a učiť ich, že najväčšia bariéra v živote je nedať šancu, nie handicap. 

      Integrácia do pracovného života je jedným z krokov, ktorý umožni každému ísť cestou k samostatnosti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album MiniZOO Devín 20.05.2021.

     • Pečňa

     • V utorok 18. mája 2021 poobede sme sa v rámci aktivít školského internátu vybrali na petržalskú Pečňu. Naša prvá jazda po generálnej oprave bicyklov merala 30 km.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pečňa.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
    • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
    • eduard.filo@ssid.sk
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
    • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje