• Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • V piatok 16. septembra 2022 udelil riaditeľ školy z prevádzkových dôvodov žiakom Spojenej školy internátnej riaditeľské voľno.

      V prevádzke nebude ani školský internát.

     • Na futbale

     • Aj naši chlapci z internátu boli podporiť  slovenský futbal v rámci projektu Belasé srdce. Vo štvrtok 08. 09. 2022 večer sa pod dozorom pána vychovávateľa Filipa Černého a majstra odborného výcviku Adriana Vlčka zúčastnili futbalového zápasu Európskej konferenčnej ligy Šk Slovan Bratislava - FK Žalgiris Vilnius. Žiaci mali úžasný športový zážitok z dobrého zápasu na novom národnom štadióne. 

      Touto cestou sa chceme poďakovať klubu ŠK Slovan Bratislava, že nám umožnil tento zážitok. Ďakujeme !

    • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
     • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Žiaci pri nástupe do školy musia odovzdať podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf Pokiaľ nemáte možnosť si ho vytlačiť doma a vyplnené a podpísané odovzdať prvý deň v škole, dáme tlačivo rodičovi alebo plnoletému žiakovi po príchode do školy, kde ho môže vyplniť, podpísať a odovzdať.

      Bez odovzdaného Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti nebudeme môcť prijať žiaka ani do školského internátu.

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). 

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

      V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, žiak sa považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

    • Nástup do školy
     • Nástup do školy

     • Žiaci, ktorí budú chodiť do školy na Dúbravskú cestu, prídu v pondelok 05. 09. 2022 na 08.00 h - na vrátnici vás usmernia. Žiaci prípravného a prvého ročníka prídu aj s rodičmi (zákonnými zástupcami) a stretnú sa so svojimi triednymi učiteľmi. Žiakov druhého a tretieho ročníka privítajú ich majstri odbornej výchovy. Všetci žiaci tu dostanú aj potvrdenie o štúdiu a hneď po zápise pôjdu domov, resp. na internát. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať mailom (info@oudubba.sk) alebo telefonicky (sekretariát 02/54793677, p. zástupkyňa L. Krušinová 0911/310618). 

      Na školskom internáte sa žiaci budú ubytovávať priebežne - po tom, čo vybavia všetky náležitosti v škole. Vychovávatelia vás čakajú od rána, kontaktovať nás môžete mailom (info@oudubba.sk) alebo telefonicky (sekretariát 02/54793677, p. zástupca P. Čaputa 0903/555886). 

      V pondelok budú mať obed len internátni žiaci.

      Žiaci učebných odborov maliar (MA), kuchár (KR), predavač (PR) a pedikúra-manikúra (PM), ktorí budú mať školu na Švabinského, prídu v pondelok 05. 09. 2022 na 08.00 h do školy priamo tam - kontaktovať nás môžete mailom (info@oudubba.sk) alebo telefonicky (sekretariát 02/54793677, p. zástupkyňa S. Gergelová 0911/310620). Môžu tiež využiť školský autobus s odchodom z areálu školy na Dúbravskej ceste o 07.20 h.

      Záhradníci budú mať vo všetkých ročníkoch školu na Dúbravskej ceste. Výnimkou sú len tí druháci, ktorí už aj v prvom ročníku chodili do školy na Švabinského.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava, Slovakia
    • info@ssid.sk
    • (+421 2)54 793 677
    • 54732662
    • 2121799724
    • Mgr. Eduard Filo eduard.filo@ssid.sk
    • pondelok - piatok 07.00 - 11.30 h 12.30 - 14.00 h
    • eduard.filo@ssid.sk
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Odborné učilište, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Praktická škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
    • Školský internát, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava Školský klub detí, Švabinského 7, 851 01 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje