• Prvá gynekologická prehliadka a Mužské záležitosti

     • Po jarných prázdninách (8. marca 2022) prebehli u nás v škole dva workshopy realizované Bratislavským spolkom medikov - klubom sexuálneho zdravia. Vybrané triedy dievčat sa mohli viac dozvedieť o prvej gynekologickej prehliadke. Workshop bol zameraný na oboznámenie dievčat o priebehu gynekologickej prehliadky. Hlavným cieľom workshopu je poukázať na význam preventívnych gynekologických prehliadok, objasniť rakovinu prsníkov a krčka maternice. Pre chlapcov medici zrealizovali workshop s názvom Mužské záležitosti. Zámerom tohto workshopu bolo oboznámiť chlapcov o prebiehajúcej puberte, na čo sa pripraviť a čo brať ako samozrejmosť. Nechýbali témy ako rakovina prostaty či semenníkov. Obidva preventívne programy - Prvá gynekologická prehliadka aj Mužské záležitosti sú schválené Ligou proti rakovine. Je dôležité, aby mladí ľudia dostali pravdivé informácie a preto veľmi pekne ďakujeme BSM za skvelý prístup a ochotu prísť medzi nás. 

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     •  

      Jarné prázdniny pre žiakov v Bratislavskom kraji budú tento rok v čase 28. 02. - 04. 03. 2022. V piatok sa učíme podľa rozvrhu - nie je skrátené vyučovanie.

      Po prázdninách sa v škole stretneme v pondelok 07. 03. 2022, internátni žiaci môžu nastúpiť už v nedeľu 06. 03. 2022 po 16.00 h.

      Vláda avizovala rýchle uvoľňovanie opatrení, a to aj v školách. Po ich upresnení a zverejnení budeme o zmenách informovať - sledujte, prosím, webové sídlo školy.

     • Tvorivé dielne v SRo


     • V stredu 23. 02. 2022 si trieda PRR opäť vyskúšala zážitkové učenie mimo školských lavíc - tentoraz bola v Galérii SRo tvorivá dielňa k výstave Ľudské bytosti. Bolo to naozaj hravé, zábavné a pohodové učenie! A čo sme sa vlastne naučili? No - spoznali sme galériu rozhlasu a v nej videli zaujímavé obrazy a sochy… a galerijná pedagogička, pani Daniela Čarná, pre nás pripravila zábavné výtvarné aktivity, ktoré nám pomohli lepšie vnímať vystavené diela a tiež precítiť, aký je každý z nás jedinečný a zaujímavý a zároveň že sme všetci rovnaké ĽUDSKÉ BYTOSTI 😁

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivé dielne v SRo.

    • Porcospini (Ježkovia)
     • Porcospini (Ježkovia)

     •  

      V mesiaci február prebehli na našej škole viaceré stretnutia, ktoré sú súčasťou medzinárodného projektu Porcospini (Ježkovia), zameraného na prevenciu sexuálneho zneužívania prostredníctvom podpory a rozvoja emočnej inteligencie. Tieto stretnutia viedli špeciálne školení psychológovia z CPPPaP na Fedákovej ulici. Žiaci a žiačky sa učili počas skupinových stretnutí spoznávať vlastné hranice, prostredníctvom rôznych situácií si mohli otestovať vlastné reakcie na nevhodné návrhy, učili sa počúvať aj svoje negatívne pocity a reagovať slovom NIE na situácie, ktoré sú im nepríjemné. Žiaci sa na každé stretnutie tešili, čo vypovedá o tom, že aktivity sa im páčili. 

     • Vychádzka po Bratislave

     •  

      V stredu 16. 02. 2022 si prípravný ročník dala rande s mestom Bratislava. Pri presune di mesta sme si pripomenuli a potrénovali pravidlá správania sa v MHD. Krásne jarné počasie umocnili zážitok z prechádzky Podhradím a po nábreží Dunaja. Spoznali sme pritom nielen, kto bol Franz Xaver Messerschmidt a Dušan Jurkovič či Samuel Mikovíni, ale aj prírodné zaujímavosti Podhradia a niečo o miestnych archeologických nálezoch. Učenie mimo školských priestorov má svoje čaro! Dúfame, že nám pani učiteľka triedna spolu s pani asistentkami Natáliou a Monikou pripravia viac takýchto príjemne poučných vychádzok. 😉

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vychádzka po Bratislave.

    • Prijímanie do školy 2022 - virtuálna prehliadka školy
     • Prijímanie do školy 2022 - virtuálna prehliadka školy

     •  

      Virtuálnu prehliadku našej školy vrátane prípravného ročníka a 11 trojročných učebných odborov, ktoré máme v ponuke, si môžete pozrieť tu: Deň otvorených dverí 2022. Okrem teoretického vyučovania a praktickej prípravy ponúkame aj stravovanie v školskej jedálni a ubytovanie v školskom internáte s výchovou mimo vyučovania.

      Žiakov prijímame bez prijímacích skúšok, pokiaľ spĺňajú kritériá prijatia

      Prihlášku s prílohami musí podať zákonný zástupca do 20. marca 2022, a to v papierovej podobe alebo elektronicky cez EduPage.

      Kontaktovať nás môžete telefonicky (0911/310620, 02/54793677), mailom (info@oudubba.sk) alebo (po predchádzajúcej dohode) osobne na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave. Tešíme sa na Vás.

      Aktualizovali sme aj celý modul Prijímanie do školy 2022

    • Zmeny v školskom semafore
     • Zmeny v školskom semafore

     •  

      V piatok 04. 02. 2022 bol aktualizovaný Školský semafor. Nové sú aj formuláre v prílohách.

      Novinkou je, že výnimku z karantény si v škole môžu uplatniť žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, už aj na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu a po ukončení izolácie, ktorá bola pod dohľadom všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodič v takomto prípade môže škole (cez EduPage alebo mailom na adresu info@oudubba.sk alebo SMS správou na t. č. 0911/310620) predložiť „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ (Priloha_4a). Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Priloha_2).

      Lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie a karantény a ani o výnimke z karantény. Po ukončení izolácie sa dôrazne odporúča pretestovanie žiaka Ag samotestom. Samotesty pre žiakov sú naďalej k dispozícii v škole.

      Naďalej platia ostatné protipandemické opatrenia:

    • Polročné prázdniny
     • Polročné prázdniny

     •  

      V piatok 4. februára sú polročné prázdniny.

      Vo štvrtok 3. februára bude skrátené vyučovanie - o 12.00 h žiaci školy ukončia teoretické i praktické vyučovanie, pôjdu na obed a na internát alebo domov. Žiaci s praktickým vyučovaním v priestoroch v Petržalke skončia vyučovanie už o 11.30 h a v prípade potreby sa presunú na Patrónku autobusom MHD (školský autobus poobede nepôjde). 

      Po prázdninách žiaci nastúpia do školy v pondelok 07. 02. 2022, internátni žiaci sa môžu ubytovať v režime OTP už v nedeľu 06. 02. 2022 po 16.00 h. Vzhľadom k viac ako 2-dňovému prerušeniu vyučovania musia všetci žiaci do školy, resp. na internát priniesť vyplnené a podpísané Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.    

    • Zmena pandemických pravidiel v škole
     • Zmena pandemických pravidiel v škole

     • Podľa aktualizovaného školského semaforu sa (aj) pre žiakov v škole menia pravidlá takto:

      Pozitívne testovaná osoba - bez ohľadu na očkovanie či prekonanie - zostáva v izolácii (oddelene od ostatných doma alebo v nemocnici) 5 dní od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých príznakov. Začiatok a koniec izolácie určuje lekár. Po ukončení izolácie musí osoba ďalších 5 dní nosiť vnútri i vonku respirátor (žiaci i pedagógovia ho môžu nahradiť rúškom, ale len v škole a na internáte). 

      Naďalej odporúčame domáce testovanie v pondelok a vo štvrtok ráno. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiak zostáva doma. Rodič telefonicky kontaktuje lekára, ktorý stanoví ďalší postup. Rodič bezodkladne oznámi škole výsledok Ag samotestu - pozitívny i negatívny (cez EduPage alebo mailom na adresu info@oudubba.sk alebo SMS správou na t. č. 0911 310 620). 

      V karanténe (oddelene od ostatných doma alebo v karanténnom zariadení) zostáva osoba, ktorá je podozrivá na ochorenie: prejavuje príznaky ochorenia (pred otestovaním) alebo prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov. Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Po ukončení karantény musí osoba ďalších 5 dní nosiť respirátor (žiaci i pedagógovia ho môžu v škole a na internáte nahradiť rúškom).

      Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú kompletne očkované a od posledného očkovania neprešlo viac ako 9 mesiacov alebo ktoré ochorenie prekonali pred menej ako 180 dňami. Tieto osoby sú povinné 7 dní nosiť vnútri i vonku respirátor (žiaci i pedagógovia ho môžu nahradiť rúškom, ale len v škole a na internáte).

      A čo sa nezmenilo?

      V škole prebieha naďalej prezenčné vyučovanie za prísnych protiepidemických opatrení, pričom žiak predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Nové tlačivo: Priloha_1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2022-01-25.docx

      Vyučovanie sa preruší v triede, v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých príznakov. Počas karantény škola zabezpečí dištančné vzdelávanie. Do školy aj v takomto prípade môžu chodiť žiaci a pedagógovia, ktorí odovzdali výnimku z karantény. Nové tlačivo: Priloha_2_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny_2022-01-25.docx

      Ubytovanie v školskom internáte sa naďalej poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby alebo Potvrdením o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom: Priloha_4_Potvrdenie_o_vykonani_Ag_samotestu.docx

      Celý aktuálny Školský semafor si môžete prečítať tu: 2022-01-25_Skolsky_semafor.pdf  Má len 30 strán :)

    • Nástup do školy
     • Nástup do školy

     • Vážený zákonný zástupca,

      od 10.01.2022 žiaci nastupujú do školy za prísnych epidemiologických opatrení. Pred vstupom do školy si žiaci vydenzifikujú ruky, vo všetkých priestoroch školy používajú rúška alebo respirátory. Žiaci musia priniesť podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti (Priloha_1). Okrem toho žiaci, ktorí prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami alebo sú očkovaní, môžu priniesť podpísanú výnimku z karantény (Priloha_2). Obidve tieto tlačivá môžete poslať prostredníctvom EduPage, mailom na adresu info@oudubba.sk alebo ich žiak prinesie podpísané osobne.

      Školský internát bude otvorený v nedeľu 09.01.2022 od 16.00 h. Ubytovanie sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby.

      Všetci žiaci, ktorí poberajú stravu, budú automaticky prihlásení. Ak žiak nepríde z vážnych dôvodov do školy, musí sa odhlásiť zo stravy sám.

      Budeme opäť rozdávať AG samotesty. Záujem o samotesty nahláste, prosím, cez EduPage alebo mailom na adresu info@oudubba.sk alebo SMS správou na t. č. 0911 310 620. Výdaj testov bude v pondelok, stredu, štvrtok a piatok v čase od 7.00 do 13.00 h.

      Zákonný zástupca musí pozitívny aj negatívny výsledok každého použitého samotestu nahlásiť škole cez EduPage, mailom na adresu info@oudubba.sk alebo SMS správou na t. č. 0911 310 620.

      Žiak by mal vykonať samotestovanie pred nástupom do školy alebo pri objavení prvých klinických príznakov. Okrem toho sa odporúča samotestovanie 2x do týždňa (v pondelok a vo štvrtok ráno).

    • Dištančné vzdelávanie pokračuje
     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Mnohí žiaci, rodičia i zamestnanci sa nás pýtajú, ako bude prebiehať vyučovanie v týždni 13. - 17. decembra 2021. Rozhodnutím riaditeľa posledný týždeň pred prázdninami budeme pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

      RÚVZ Bratislava práve vydal vyhlasku č. 294/2021, ktorou zrušil vlastnú vyhlášku vyhlasku č. 276/2021 spred týždňa. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 by sme od pondelka 13. 12. 2021 mohli učiť prezenčne. Nie však v prípade, keď sa to dozvieme v piatok 10. 12. 2021 o 14.00 h. Počas víkendu je nemožné zabezpečiť pre žiakov i zamestnancov obedy a celodenné stravovanie v školskej jedálni pre žiakov v školskom internáte. V tak krátkom čase je nereálne aj obnovenie školských spojov (Dúbravská – Švabinského). Hlavným dôvodom je však výskyt ochorenia COVID-19 a podozrenia naň u značného počtu žiakov rôznych tried i viacerých zamestnancov.

      Radi by sme učili prezenčne a dokazovali sme to aj doteraz - učili sme v škole vždy, keď to bolo čo len trochu možné. Po týždni a týždeň pre vianočnými prázdninami opäť meniť dobre rozbehnuté dištančné vzdelávanie a v čase, keď je v zlej pandemickej situácii väčšina škôl zatvorená, povolať žiakov z celého západného Slovenska do školy a na internát sa nám zdá nezodpovedné. Viacerí ste avizovali, že by ste na prezenčné vyučovanie a do školského internátu z obavy o svoje zdravie aj tak nenastúpili. A vyučovať prezenčne i dištančne je dnes nad naše sily.

      Vieme, že mnohí z vás sa tešíte do školy. Aj my sa tešíme na vás - hneď po prázdninách 10. januára 2022.

     • Školský klub

     • Milí žiaci, milé žiačky! 

      Poďme sa vidieť a počuť v "online klube" už tento štvrtok 9. decembra od 13.00 do 14.00 h, potom aj v pondelok 13. decembra a v stredu 15. decembra v rovnakom čase. Môžete sa pripojiť kedykoľvek - ako vám to bude v určenom čase vyhovovať.

      Pripojíte sa tu: meet.google.com/fzs-ipsk-ivb Keby si si nevedel/a poradiť, ozvi sa, pomôžeme Ti.

      Tešíme sa na vás!

      Vaše psychologičky a sociálna pedagogička

    • Od pondelka dištančné vyučovanie
     • Od pondelka dištančné vyučovanie

     •  

      V súlade so školským semaforom sa Vyhlaskou_276 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislavskom kraji plošne zatvárajú viaceré školy a školské zariadenia vrátane nášho Odborného učilišťa i školského internátu. Od pondelka 06. 12. 2021 prechádzame na dištančné vzdelávanie.

    • Predĺžené vianočné prázdniny
     • Predĺžené vianočné prázdniny

     •  

      Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 sa vianočné prázdniny  začínajú už 20. decembra 2021 a trvajú do 7. januára 2022. Posledným vyučovacím dňom v tomto roku bude teda piatok 17. decembra 2021. 

    • Nové opatrenia
     • Nové opatrenia

     • Škola aj školský internát ostávajú aj v zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií na Slovensku a po vyhlásení núdzového stavu otvorené. Prevádzka škôl a školských zariadení sa naďalej riadi manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 26. 11. 2021. Najdôležitejšie zmeny pre žiakov a rodičov:

      1. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane samotesty na domáce samotestovanie. Použitie samotestov je povinný hlásiť škole cez EduPage, mailom (info@oudubba.sk) alebo SMS správou (0903/555886)

      2. Riaditeľ školy musí prerušiť vyučovanie v triede, v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19 alebo osoba, ktorá mala pozitívny výsledok domáceho Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo po objavení prvých klinických príznakov. V prípade, že škole bol oznámený pozitívny výsledok Ag samotestu, žiaci z triedy takéhoto žiaka nenavštevujú školu. Škola im zabezpečí dištančné vzdelávanie.

      3. Žiaci z triedy, ktorá je v karanténe, bezodkladne informujú o tejto skutočnosti svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk. Žiaci s výnimkou to nemusia urobiť.

      4. Vstup cudzím osobám (čiže všetkým okrem žiakov a zamestnancov) do priestorov školy a školského internátu je povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

      5. Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní žiaci). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby.

      Celý aktuálny ŠKOLSKÝ SEMAFOR aj s prílohami nájdete tu: ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021-11-26

    • 17. november v školskom internáte
     • 17. november v školskom internáte

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

      v stredu 17. novembra bude školský internát v prevádzke a v prípade záujmu môžu žiaci stráviť deň pracovného pokoja so svojimi vychovávateľmi, ktorí im ponúknu program na celý deň.

      Aby sme zabezpečili celodennú stravu pre všetkých, ktorí túto možnosť chcú využiť, prosíme Vás, aby ste nám obratom poslali informáciu SMS správou alebo mailom s jednoduchým textom: meno a priezvisko žiaka a „zostáva“ (prípadne „nezostáva“). SMS správu pošlite, prosím, na tel. číslo 0903/555886, mail na adresu peter.caputa@oudubba.sk

      Ďakujeme za spoluprácu a prajeme príjemne strávený Deň boja za slobodu a demokraciu.

    • Bratislava červená
     • Bratislava červená

     • Od pondelka 08. 11. 2021 sa Bratislava podľa covid automatu sfarbí do červena. Z toho vyplývajú viaceré zmeny. Vyučovania v škole sa týka najmä povinnosť nosenia respirátora v interiéroch teoretického a praktického vyučovania, ako aj školského internátu. Stále platí dodržiavanie protiepidemiologických pravidiel (pravidelná dezinfekcia rúk, udržovanie odstupu...). Vyučovanie prebieha naďalej prezenčnou formou.

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny trvajú v tomto roku od 28. 10. do 29. 10. 2021 a 01. 11. 2021 je štátny sviatok, žiaci budú mať teda voľno od 28. 10. do 01. 11. 2021 a v týchto dňoch nebude v prevádzke ani školský internát. V stredu 27. 10. 2021 budú žiaci končiť teoretické i praktické vyučovanie rovnako o 13.00 h. Internát žiaci opustia do 16.00 h. Po prázdninách žiaci nastúpia do školy v utorok 02. 11. 2021. Žiaci môžu nastúpiť na školský internát už v pondelok 01. 11. 2021 od 16.00 h alebo v utorok. Keďže budú doma viac ako dva dni, všetci žiaci musia pri nástupe do školy (02. 11. 2021), resp. na školský internát (01. 11. 2021) priniesť vyplnené a podpísané Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti

    • Výsledky samotestovania žiakov
     • Výsledky samotestovania žiakov

     • Prosíme všetkých rodičov, resp. plnoletých žiakov, ktorí si prevzali samotesty, aby školu pravidelne informovali o výsledku testovania, a to aj v prípade negatívneho výsledku. Samotestovanie by malo prebiehať vždy v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Výsledok môžete poslať mailom na adresu info@oudubba.sk s uvedením mena žiaka. (Môžete použiť aj tlačidlo "Napíšte nám" na hornej lište webového sídla školy alebo kontaktovať triedneho učiteľa.)

      Viacerí si objednané testy neprevzali - urobte tak, prosím, čím skôr. Tiež môžu o samotesty pre žiakov požiadať aj rodičia, ktorí tak doteraz ešte neurobili.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • Dúbravská cesta 1 845 24 Bratislava Slovakia
   • info@ssid.sk
   • (+421 2)54 793 677
   • 54732662
   • 2121799724
   • eduard.filo@ssid.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje