Známky Prihlásenie Školský mail Školský G Suite FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Pondelok 18. 10. 2021
Počet návštev: 4910912

Partneri • O závislostiach a duševnom zdraví

  S uvoľnením pandemických opatrení sme mohli konečne v našej škole privítať psychológov z CPPPaP na Fedákovej ul. Na tému Závislosti sa 27. mája a 9. júna rozprávali s triedami 1.OT a 2.PR. Závislosť je čokoľvek, po čom túžime tak, že si nedokážeme pomôcť, čo nás dočasne poteší, upokojí, ale dlhodobo nám aj nášmu okoliu ublíži. Práve preto preventisti priniesli túto tému aj medzi našich žiakov.

  Duševné zdravie je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou zdravia. Je potrebné starať sa oň rovnako ako o fyzické zdravie, pretože jedno bez druhého nemôže fungovať. O tom, čo nám pomáha, čo naopak nepomáha a ako to celé súvisí s duševným zdravím sa preventisti z CPPPaP 3. júna rozprávali s triedou 2.OT+KR/B. Žiaci si preventívne stretnutie pochvaľovali. 

 • Záverečné skúšky

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/11901:1-A1810 zo dňa 22. marca 2021 majú záverečné skúšky administratívny charakter. Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
  a) hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov, pričom do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov,
  b) výsledné známky sprístupní odborné učilište plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 4. júna 2021,
  c) naši žiaci si môžu pozrieť známky prostredníctvom internetovej žiackej knižky alebo môžu kontaktovať triedneho učiteľa.
  Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 9. júna 2021 písomne požiadať o vykonanie záverečnej skúšky, pokiaľ nie je spokojný s výslednými známkami administratívnej záverečnej skúšky.

 • Predĺženie platnosti preukazu ISIC

  Dňa 30. 06. 2021 končí platnosť čipovej ISIC karty žiakov. Prolongácia (predĺženie platnosti) ISIC preukazov na školský rok 2021/2022 sa vykonáva od pondelka 07. 06. 2021 u zástupkyne riaditeľa PaedDr. S. Gergelovej  prostredníctvom triednych učiteľov. Žiak dá triednemu učiteľovi svoj ISIC preukaz a ten mu ho vráti s predĺženou platnosťou. 

  Ak si žiaci nepredĺžia platnost ISIC preukazu, cez letné prázdniny nebudú môcť cestovať na študentský lístok.

  Okrem toho si môžu žiaci za poplatok 10 € objednať aj známku, ktorá slúži ako zľava pri kúpe niektorých tovarov a služieb.

 • Prax maliarov

  Naši maliari v rámci odborného výcviku pomáhajú pri rekonštrukcii Evanjelického kostola na Legionárskej ulici v Bratislave.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Prax maliarov 28.05.2021.

 • Biely kríž

  Cyklovýlet na Biely kríž pre vytrvalcov zo školského internátu sa uskutočnil poobede vo štvrtok 20. mája 2021. Celkovo chlapci aj pán vychovávateľ za 2 hodiny prešli 30 km a vystúpili do výšky 499 metrov, ale vraj pri tom minuli len 720 kcal...

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Biely kríž.

 • Naši chovatelia v MiniZOO v Devíne

  Opätovne sme spustili prax chovateľov na prevádzke MiniZOO Devín. Spoločne sa snažíme búrať v ľuďoch predsudky a učiť ich, že najväčšia bariéra v živote je nedať šancu, nie handicap. 

  Integrácia do pracovného života je jedným z krokov, ktorý umožni každému ísť cestou k samostatnosti.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MiniZOO Devín 20.05.2021.

 • Pečňa

  V utorok 18. mája 2021 poobede sme sa v rámci aktivít školského internátu vybrali na petržalskú Pečňu. Naša prvá jazda po generálnej oprave bicyklov merala 30 km.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pečňa.

 • Zapojili sme sa do výzvy Jerusalema
 • Dar od Ready to help

  Neinvestičný fond Ready to help prostredníctvom p. Ing. Valérie Arthur opäť podporil našu školu. Po dlhodobej spolupráci pri burzách šatstva a obstaraní sušičov rúk na školské toalety už druhý raz podporil dielňu učebného odboru služby a domáce práce kúpou šijacieho stroja. Vďaka.

 • Pandemické pravidlá pre školu od 03. 05. 2021

   

  Uvoľnenie pandemických pravidiel, ktoré boli zverejnené v piatok 30. 04. 2021 poobede a ktoré platia od pondelka 03. 05. 2021, znamená pre žiakov, rodičov a zamestnancov našej školy v 2. stupni varovania tieto zmeny:

  Žiak a ani jeho zákonný zástupca už nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu alebo dokladovať výnimku. Len pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá Vyhlasenie_plnoleteho_ziaka_o_bezinfekcnosti

  Pre žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik na prevádzkach, platia rovnaké pravidlá ako pre zamestnancov týchto prevádzok. Žiakov budú informovať príslušní majstri odbornej výchovy.

  Zamestnanci už nemajú povinnosť testovať sa. Po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) však predkladajú písomné Vyhlasenie_zamestnanca_o_bezinfekcnosti o tom, že neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemajú nariadené karanténne opatrenie, prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.

  Všetky ostatné osoby vstupujúce do objektu/areálu školy a školského zariadenia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

  Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest naďalej platí - upravuje ju Vyhlaska_UVZ_c._175_z_15.04.2021.

 • Od 19. apríla 2021 už len prezenčne

  Rozhodnutím z 8. apríla 2021 minister školstva s účinnosťou od 12. 04. 2021 obnovuje školské vyučovanie v odborných učilištiach, a to pre všetkých žiakov bez ohľadu na prevádzkové podmienky školy. Zároveň obnovuje prevádzku školských internátov a zariadení školského stravovania pre žiakov odborných učilíšť.

  Naša škola od 19. 04. 2021 prestáva poskytovať dištančné vzdelávanie a vyučovať sa bude prezenčne podľa stáleho rozvrhu v jednotlivých triedach. Škola bude postupovať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v súlade s aktuálnym manuálom ministerstva školstva Návrat do škôl a „Covid školským semaforom“.

  Žiaci musia v škole naďalej dôsledne dodržiavať hygienické opatrenia, predovšetkým zásadu R-O-R (rúško - odstup - ruky) a organizačné opatrenia podľa pokynov vyučujúcich. Žiak musí mať na ústach aj na nose respirátor FFP2 (na výnimku rúško). 

  Žiaci musia pri prvom príchode do školy v príslušnom týždni priniesť vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie - plnoletí žiaci, že boli testovaní s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadajú pod výnimku, neplnoletí žiaci, že ich zákonný zástupca bol testovaný s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadá pod výnimku. Negatívny výsledok testu alebo doklad o výnimke (príloha čestného vyhlásenia) musí mať žiak pri sebe, resp. ho musí mať odfotený v telefóne k nahliadnutiu. Tlačivá nájdete tu: https://oudubba.edupage.org/text/?text=text/text59&subpage=1

  Aj pobyt na internáte je viazaný na dodržiavanie vyššie uvedených opatrení. Na internát je možné prísť už v nedeľu od 16.00 h.

  V týždni od 12. do 16. 04. 2021 budeme vyučovať prezenčne ešte podľa upraveného rozvrhu:

 • Rozvrh po Veľkej noci

  Naša škola pokračuje po veľkonočných prázdninách v stredu - piatok v prezenčnom vyučovaní za nezmenených podmienok. Tlačivo čestného vyhlásenia si môžete stiahnuť tu: https://oudubba.edupage.org/text59Na internát možno nastúpiť už v utorok.

  Žiaci majú z dôvodu pandemickej situácie upravený rozvrh hodín - všetky ročníky podľa odborov:

 • Veľkonočné prianie
 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny budú od 1. do 6. apríla 2021. Všetkých žiakov i zamestnancov prosíme, aby počas sviatkov dodržiavali všetky epidemiologické opatrenia.

  V stredu 31. 03. 2021 je skrátené vyučovanie, končí sa o 11.20 h, potom idú žiaci na obed a domov, resp. na internát. Školský internát opustia žiaci do 15.00 h (v prípade potreby kontaktujte zástupcu riaditeľa pre internát p. Čaputu - 0903/555886).

  Vyučovanie po prázdninách začína v stredu 07. 04. 2021. Podľa akého rozvrhu, ešte upresníme. 

  Na internát môžu žiaci nastúpiť v utorok 06. 04. 2021 po 16.00 h.

 • Pokračujeme prezenčne s upraveným rozvrhom

  Naša škola pokračuje v pondelok - piatok v prezenčnom vyučovaní za nezmenených podmienok. Tlačivo čestného vyhlásenia si môžete stiahnuť tu: https://oudubba.edupage.org/text59Na internát možno nastúpiť už v nedeľu.

  Žiaci majú z dôvodu pandemickej situácie upravený rozvrh hodín - všetky ročníky podľa odborov:


 • V piatok opäť dištančne

  Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a pomerne nízkemu počtu žiakov v škole v piatok 12. 03. 2021 žiaci opäť neprídu na teoretické ani na praktické vyučovanie, pedagógovia budú vyučovať dištančne. V piatok sú všetci žiaci hromadne odhlásení zo stravovania.

  Ak sa pandemická situácia v Bratislave nezhorší, od pondelka 15. 03. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní v škole a otvorený bude aj školský internát a výdajná školská jedáleň. Podmienkou nástupu do školy bude naďalej čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Nástup na internát bude možný už v nedeľu. O prípadných zmenách vás budeme informovať - sledujte, prosím, naše webové sídlo.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Nástup po jarných prázdninách

   

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  sme nútení rozhodnúť o otvorení školy v situácii, keď je veľa dobrých dôvodov školu otvoriť a veľa dobrých dôvodov aj školu neotvoriť. Po zvážení všetkých pre a proti školu otvárame od 08. 03. 2021 s tým, že:

  1. Kto má obavy o svoje zdravie, resp. zdravie svojich blízkych a má možnosť ostať doma, môže pokračovať v dištančnom vyučovaní. Neprítomnosť v škole bude mať žiak ospravedlnenú. Podmienkou je, že žiak alebo zákonný zástupca žiaka zabezpečí kontakt so školou a žiak sa bude podľa pokynov vyučujúcich vzdelávať, vypracovávať úlohy, komunikovať. Ak žiak nebude kontaktovať školu a nebude plniť zadané úlohy, škola môže rozhodnúť, že bude komisionálne preskúšaný. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. pandemickú OČR, pretože má možnosť dať dieťa do školy.

  2. Žiaci, ktorí prídu do školy, musia pri prvom príchode v príslušnom týždni priniesť vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie - plnoletí žiaci, že boli testovaní s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadajú pod výnimku, neplnoletí žiaci, že ich zákonný zástupca bol testovaný s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadá pod výnimku. Negatívny výsledok testu alebo doklad o výnimke (príloha čestného vyhlásenia) musí mať žiak pri sebe, resp. ho musí mať odfotený v telefóne k nahliadnutiu. Tlačivá nájdete tu: https://oudubba.edupage.org/text59/  Bez takéhoto vyhlásenia budeme musieť žiaka poslať domov.

  3. Žiaci, ktorí prídu do školy, musia dôsledne dodržiavať hygienické opatrenia, predovšetkým zásadu R-O-R (rúško - odstup - ruky) a organizačné opatrenia podľa pokynov vyučujúcich. Dodržiavanie týchto opatrení si škola v prípade potreby vynúti, resp. žiaka pošleme domov. Zdravie žiakov a zamestnancov je najdôležitejšie. Žiak musí mať na ústach aj na nose minimálne respirátor FFP2 (nestačí šatka, šál a už ani rúško), ideálne respirátor FFP3 aj rúško. Odporúčame teplejšie oblečenie, lebo budeme často a intenzívne vetrať.

  Otvárame aj internát s tým, že sa budeme snažiť, aby žiaci boli na izbách po 1, max po 2. Aj pobyt na internáte je viazaný na dodržiavanie vyššie uvedených opatrení. Na internát je možné prísť už v nedeľu od 16.00 h.  

  Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú mať v pondelok 08. 03. 2021 obed. Internátni žiaci majú stravu zabezpečenú tiež až od obeda. Žiaci alebo zákonní zástupcovia, ktorí v pondelok nenastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, si musia obed odhlásiť.

  Ďakujeme za pochopenie

 • Pomôžte nám

   

  Aj tento rok môžete podporiť školu v jej snahách cez občianske združenie Rada rodičov pri Odbornom učilišti.
  Viac informácií nájdete v ľavom menu - 2% dane.

  Vlani si škola aj vďaka 3300 EUR z nášho občianskeho združenia mohla napríklad kúpiť väčšie 9-miestne auto na prevoz osôb i nákladu, ktorým odvezieme v rámci výstavy, súťaže či odborného výcviku skupinu žiakov aj s materiálom či s invalidnými vozíkmi.

  Vopred ďakujeme!

 • V piatok opäť dištančne, od pondelka prázdniny

  Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a pomerne nízkemu počtu žiakov v škole v piatok 26. 02. 2021 žiaci opäť neprídu na teoretické ani na praktické vyučovanie, pedagógovia budú vyučovať dištančne. Internátni žiaci opustia školský internát vo štvrtok 25. 02. 2021 do 18.00 h (v prípade potreby kontaktujte zástupcu riaditeľa pre internát p. Čaputu - 0903/555886). V piatok sú všetci žiaci hromadne odhlásení zo stravovania.

  V týždni 01. - 05. 03. 2021 majú všetky školy v Bratislavskom kraji jarné prázdniny. Využime tento čas na regeneráciu v súlade s aktuálnymi hygienickými opatreniami. 

  Ak sa pandemická situácia v Bratislave nezhorší, od pondelka 08. 03. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní v škole a otvorený bude aj školský internát a výdajná školská jedáleň. Ak sa pandemická situácia v Bratislave zlepší a podľa semaforu bude tmavoružová (II. stupeň varovania) alebo lepšia, prezenčné vyučovanie bude povinné a dištančné vyučovanie sa ukončí! Podmienkou nástupu do školy bude pravdepodobne naďalej čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Nástup na internát bude asi opäť možný až v pondelok. O prípadných zmenách vás budeme informovať - sledujte, prosím, naše webové sídlo.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Zbohom, Erika

   

  V piatok 12. februára 2021 nás opustila naša žiačka Erika Švecová. Zamestnancom i spolužiakom zostáva v pamäti ako milá, svedomitá a húževnatá žiačka a dobrá kamarátka. Pozostalým a všetkým blízkym vyslovujeme úprimnú sústrasť. Česť jej pamiatke!

  Posledná rozlúčka s našou žiačkou a spolužiačkou bude v piatok 19. 02. 2021 o 14.00 h v dome smútku v bratislavskej Vrakuni (Čučoriedkova 12).

strana: