• V piatok opäť dištančne
     • V piatok opäť dištančne

     • Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a pomerne nízkemu počtu žiakov v škole v piatok 19. 02. 2021 žiaci opäť neprídu na teoretické ani na praktické vyučovanie, pedagógovia budú vyučovať dištančne. Internátni žiaci opustia školský internát vo štvrtok 18. 02. 2021 do 18.00 h (v prípade potreby kontaktujte zástupcu riaditeľa pre internát p. Čaputu - 0903/555886). V piatok sú všetci žiaci hromadne odhlásení zo stravovania.

      Od pondelka 22. 02. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní v škole a otvorený bude aj školský internát a výdajná školská jedáleň. Podmienkou nástupu do školy bude opäť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, nakoľko Bratislava má na COVID semafore naďalej tmavočervenú farbu. Nástup na internát bude opäť možný až v pondelok.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Neseď doma, nebehaj po vonku - čakáme Ťa v škole
     • Neseď doma, nebehaj po vonku - čakáme Ťa v škole

     • Si náš žiak a sedíš doma? Alebo beháš po vonku? Príď radšej do školy.

      Ste rodič a máte dcéru či syna v našej škole? Bojte sa COVID-u, nie školy. Robíme všetko, aby bola bezpečná. 

      Všetkých našich žiakov srdečne pozývame do školy. Buďme radi, že tu spolu môžeme byť. Ak nie ste chorí alebo v karanténe, príďte. Čím skôr, tým lepšie.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a pomerne nízkemu počtu žiakov v škole bude v piatok 12. 02. 2021 riaditeľské voľno - žiaci neprídu na teoretické ani na praktické vyučovanie, pedagógovia budú vyučovať dištančne. Internátni žiaci opustia školský internát vo štvrtok 11. 02. 2021 do 18.00 h (v prípade potreby kontaktujte zástupcu riaditeľa pre internát p. Čaputu - 0903/555886). V piatok sú všetci žiaci hromadne odhlásení zo stravovania.

      Od pondelka 15. 02. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní v škole a otvorený bude aj školský internát a výdajná školská jedáleň. Podmienkou nástupu do školy bude opäť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, nakoľko Bratislava má na COVID semafore naďalej tmavočervenú farbu. Nástup na internát bude opäť možný až v pondelok.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • K nástupu do školy a na internát
     • K nástupu do školy a na internát

     •  

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      sme nútení rozhodnúť o otvorení školy v situácii, keď je veľa dobrých dôvodov školu otvoriť a veľa dobrých dôvodov aj školu neotvoriť. Po zvážení všetkých pre a proti školu otvárame od 08. 02. 2021 s tým, že:

      1. Kto má obavy o svoje zdravie, resp. zdravie svojich blízkych a má možnosť ostať doma, môže pokračovať v dištančnom vyučovaní. Neprítomnosť v škole bude mať žiak ospravedlnenú. Podmienkou je, že žiak alebo zákonný zástupca žiaka zabezpečí kontakt so školou a žiak sa bude podľa pokynov vyučujúcich vzdelávať, vypracovávať úlohy, komunikovať. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. pandemickú OČR, pretože má možnosť dať dieťa do školy.

      2. Žiaci, ktorí prídu do školy, musia pri prvom príchode v príslušnom týždni priniesť vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie - plnoletí žiaci, že boli testovaní s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadajú pod výnimku, neplnoletí žiaci, že ich zákonný zástupca bol testovaný s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní alebo že spadá pod výnimku. Tlačivá nájdete tu: Tlačivá Bez takéhoto vyhlásenia budeme musieť žiaka poslať domov.

      3. Žiaci, ktorí prídu do školy, musia dôsledne dodržiavať hygienické opatrenia, predovšetkým zásadu R-O-R (rúško - odstup - ruky) a organizačné opatrenia podľa pokynov vyučujúcich. Dodržiavanie týchto opatrení si škola v prípade potreby vynúti, resp. žiaka pošleme domov. Zdravie žiakov a zamestnancov je najdôležitejšie. Žiak musí mať na ústach aj na nose minimálne rúško (nestačí šatka, šál a pod.), ideálne respirátor aj rúško. Odporúčame teplejšie oblečenie, lebo budeme často a intenzívne vetrať.

      Otvárame aj internát s tým, že sa budeme snažiť, aby žiaci boli na izbách po 1, max po 2. Aj pobyt na internáte je viazaný na dodržiavanie vyššie uvedených opatrení. Na internát nie je možné prísť v nedeľu. Príchod na školský internát je možný až v pondelok od 13.00 h.  Dovtedy budú mať internátni žiaci veci v škole.

      Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú mať v pondelok 08. 02. 2021 obed. Internátni žiaci majú stravu zabezpečenú tiež až od obeda. Žiaci alebo zákonní zástupcovia, ktorí v pondelok nenastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, si musia obed odhlásiť.

      Ďakujeme za pochopenie

    • Obnovujeme vyučovanie, otvárame internát!
     • Obnovujeme vyučovanie, otvárame internát!

     •  

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      podľa informácie ministerstva školstva zo 04. 02. 2021 s účinnosťou od 08. 02. 2021 sa obnovuje vyučovanie v odborných učilištiach a obnovuje sa aj prevádzka školských internátov pre žiakov odborných učilíšť. Od pondelka teda normálne vyučujeme podľa rozvrhu. Podmienkou je otestovanie zamestnanca, plnoletého žiaka a jedného zákonného zástupcu nie staršie ako 7 dní, príp. platná výnimka. Naďalej platia prísne hygienické požiadavky, najmä zásada R-O-R (rúško - odstup - ruky).

      Plnoletí žiaci musia priniesť vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie, že boli testovaní s negatívnym výsledkom alebo že spadajú pod výnimku. Neplnoletí žiaci musia priniesť vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie svojho zákonného zástupcu, že bol testovaný s negatívnym výsledkom alebo že spadá pod výnimku. Tlačivá nájdete tu: Tlačivá Plnoletí žiaci môžu čestné vyhlásenie podpísať aj pri príchode do školy, neplnoletí žiaci musia v takom prípade prísť aj so svojím zákonným zástupcom. Bez takéhoto vyhlásenia budeme musieť žiaka poslať domov.

      Čestné vyhlásenie, že boli testovaní s negatívnym výsledkom alebo že spadajú pod výnimku, musia odovzdať aj zamestnanci školy.

      Príchod na školský internát je možný v pondelok od 13.00 h. Dovtedy budú mať internátni žiaci veci v škole. 

      Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú mať v pondelok 08. 02. 2021 obed. Internátni žiaci majú stravu zabezpečenú tiež až od obeda.

      Viac informácií nájdete tu: Návrat do škôl 2021

      Všetci sa na vás, milí žiaci, tešíme!

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     •  

      Minister školstva svojím rozhodnutím zo dňa 11. 12. 2020 predĺžil z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie vianočné prázdniny - začínajú v pondelok 21. 12. 2020 a končia v piatok 08. 01. 2021. Preto riaditeľ školy upustil od zamýšľaného riaditeľského voľna. Aj v piatok 18. 12. 2020 dochádza ku zmene - žiaci končia vyučovanie po 4. vyučovacej hodine, t. j. o 11.20 h, idú na obed a domov, resp. na školský internát, ktorý by mali žiaci opustiť najneskôr o 15.00 h.

      V čase vianočných prázdnin nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský internát. Prosíme, aby ste Vašim deťom pomohli odniesť pokiaľ možno všetky osobné veci a umožnili tak bezproblémovú dezinfekciu priestorov internátu. 

      Do školy sa vraciame pravdepodobne v pondelok 11. 01. 2021. Predpokladaný nástup na internát po vianočných prázdninách je 10. 01. 2021. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu Vám odporúčame sledovať web školy, kde nájdete aktuálne informácie.

      Všetkým našim žiakom aj ich rodinám prajeme zdravie, pokojné prežitie vianočných sviatkov a čo najlepší nový rok 2021.

    • Polročné hodnotenie žiakov
     • Polročné hodnotenie žiakov

     •  

      V piatok 29. 01. 2021 končí vyučovanie v prvom polroku. V utorok bola na pedagogickej rade uzavretá klasifikácia väčšine žiakov, neklasifikovaným žiakom sa predlžuje klasifikačné obdobie do konca marca. Výpisy hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 sú k dispozícii elektronicky prostredníctvom rodičovského konta na EduPage. Zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom mailov nebudeme, nakoľko ide o osobné údaje žiakov. Žiakom ich v tlačenej forme vydáme osobne až v dobe návratu do škôl.

      Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10: "Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia." Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     •  

      Síce trošku neskôr, ale nakoniec prišiel aj do našej školy. Vo vreci priniesol sladkosti nielen pre žiakov, ale aj učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Žiaci na oplátku recitovali básničky, prípadne spievali vianočné pesničky. Na pomoc si zobral anjela a dvoch čertov. Netušíme veru, čo tým chcel našim žiakom naznačiť. O necelé dva týždne začínajú prázdniny a my sme vďaka mikulášskej návšteve opäť o kúsok bližšie k Vianociam.

      Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     •  

      AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) sme robili osvetu aj u nás v škole. Vďaka Dominikovi, Miške a Kike sú ostatní žiaci bohatší o informácie, letáčiky a červené stužky. Považujeme za dôležité hovoriť o rizikovom správaní a možnostiach prevencie, preto sa každoročne do celoslovenskej kampane Červené stužky zapájame.

      Do galérie Červené stužky 01.12.2020 boli pridané fotografie.

    • Obnovujeme vyučovanie, otvárame internát!
     • Obnovujeme vyučovanie, otvárame internát!

     •  

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 16. 11. 2020 sa obnovuje vyučovanie v odborných učilištiach a obnovuje sa aj prevádzka školských internátov pre žiakov odborných učilíšť. Od pondelka teda normálne vyučujeme podľa rozvrhu, v utorok sa neučí - je štátny sviatok, od stredy pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu.

      Žiaci už nebudú potrebovať certifikáty z plošného testovania, ale musia doniesť vyplnené a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx. Kto nemá možnosť si ho vytlačiť, môže ho priniesť rukou písané.

      Príchod na školský internát pre našich žiakov aj žiakov iných škôl je možný v pondelok od 13.00 h. Dovtedy budú mať internátni žiaci veci v škole. Internát bude otvorený aj počas štátneho sviatku v utorok - žiaci budú mať program so svojimi vychovávateľmi.

      Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú mať v pondelok 16. 11. 2020 obed. Internátni žiaci majú stravu zabezpečenú tiež až od obeda.

      Všetci sa na vás, milí žiaci, tešíme!

    • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy
     • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy

     •  

      Vážení rodičia,

      v týchto dňoch sa končí funkčné obdobie našej Rady školy. Prebehli voľby zástupcov zamestnancov a teraz musíte zvoliť zo svojich radov 3 zástupcov rodičov. Chceli sme voľby uskutočniť na rodičovskom združení, to sa však z dôvodu pandémie COVID-19 nemôže zísť. Preto Vás touto cestou žiadame, aby ste do piatku 13. 11. 2020 navrhli kandidátov, a to mailom na adresu info@oudubba.sk. Zatiaľ máme troch rodičov, ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou: Ivana Pullmanová, Jozef KokoškaPeter Simonides.

     • Stále učíme len dištančne

     • Milí žiaci a rodičia, 

      dnešným rozhodnutím ministra školstva sa od 10. novembra 2020 obnovuje prezenčné vyučovanie v niektorých školách. Žiaľ, nášho Odborného učilišťa sa to netýka a naďalej učíme len na diaľku (dištančne). 

      Dnes bolo zverejnené aj Usmernenie Ministerstva školstva SR (aj so 4 prílohami) v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“.

    • Pravidlá vstupu do školy po plošnom testovaní
     • Pravidlá vstupu do školy po plošnom testovaní

     •  

      Na základe § 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z 30. 10. 2020 každý zamestnanec, ktorý v období od 2. novembra 2020 05:00 h do 9. novembra 2020 01:00 h bude chcieť vstúpiť do vnútorných i vonkajších priestorov školy, sa bude musieť preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testovania na COVID-19 alebo inej výnimke podľa § 2 ods. 2 vyhlášky. Zamestnanec, ktorý sa takto nepreukáže, nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

      Rovnaké pravidlá v uvedenom období platia aj pre ostatné osoby, ktoré by chceli vstúpiť do vnútorných i vonkajších priestorov školy. Podľa § 1 vyhlášky bez preukázania sa potvrdením o negatívnom výsledku testovania na COVID-19 alebo inej výnimke podľa § 1 ods. 2 vyhlášky majú všetky osoby vstup do školy zakázaný. 

      Na kontaktovanie so školou používajte, prosím, mailovú alebo telefonickú komunikáciu. Ďakujeme za pochopenie.

    • Dištančné vzdelávanie
     • Dištančné vzdelávanie

     • Milí žiaci,

      tak ako počas prvej vlny pandémie COVID-19 aj teraz sme nútení učiť sa na diaľku - dištančne. Niektorým z vás stihli učitelia i majstri ešte v piatok dať do rúk materiály na štúdium. Tak ako počas prvej vlny ponúkame vám študijné materiály elektronicky - v ľavom menu tejto našej webovej stránky pod názvom Dištančné vzdelávanie. 

      Okrem týchto materiálov na štúdium by žiaci mali komunikovať s triednymi učiteľmi i ostatnými učiteľmi a majstrami dohodnutým spôsobom, najmä prostredníctvom G Suite, kde má každý žiak vytvorený účet s mailovou adresou v tvare  meno.priezvisko@oudubba.sk a kde je zaradený do príslušnej triedy (Classroom). Prihlasovacie údaje dostáva žiak od triedneho učiteľa.

      Prajeme vám veľa chuti do učenia a dúfajme, že sa čoskoro stretneme v škole. Tešíme sa na vás.

    • Uzatvorenie školy aj internátu
     • Uzatvorenie školy aj internátu

     •  

      Rozhodnutím krízového štábu zo dňa 22. 10. 2020 by mali byť s výnimkou materských škôl a 1. stupňa základných škôl od pondelka 26. októbra zavreté všetky školy. Vzdelávanie má prebiehať dištančne. Zatvorený bude aj školský internát.

      Prosíme žiakov a rodičov, aby si dnes zo školy a najmä z internátu zobrali všetky svoje osobné veci, lebo priestory prejdú opäť dôkladnou dezinfekciou. Ďakujeme za pochopenie.

      Sledujte, prosím, webové sídlo školy - informácie budeme aktualizovať. Je možné, že odborné učilištia sa otvoria skôr ako avizovaného 27. novembra.

    • Zostávame otvorení!
     • Zostávame otvorení!

     •  

      Po upresnení informácie z ministerstva školstva s radosťou oznamujeme, že Odborné učilište ani internát sa nezatvára ani po zasadnutí krízového štábu 11. 10. 2020.

      Vyučovanie bude naďalej prebiehať prezenčne podľa rozvrhu hodín - teoretické i praktické vyučovanie. "Zároveň na všetkých druhoch škôl sa obmedzujú aktivity, ktoré nie sú kriticky dôležité pre výchovno-vzdelávací proces. V prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa," píše sa v rozhodnutí ministra školstva z 11. 10. 2020.

      Školský internát ostáva otvorený aj pre žiakov zo Spojenej školy na Dúbravskej a Mokrohájskej ceste.

    • Škola od zajtra len dištančne
     • Škola od zajtra len dištančne

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      dnes na obed minister školstva informoval o rozhodnutí krízového štábu: od pondelka 12. 10. 2020 sa zatvárajú stredné školy a prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Vyzval tiež žiakov, aby necestovali na školské internáty. Ústredný krízový štáb ďalej rokuje, ďalšie rozhodnutia sa očakávajú popoludní.

      Vzniknutá situácia nás mrzí, radšej by sme sa s vami vzdelávali prezenčne – v škole aj na internáte. Prípadné otázky alebo podnety môžete posielať na info@oudubba.sk. Na skoré stretnutie sa tešia

      Vaši pedagógovia, odborní aj nepedagogickí zamestnanci

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     •  

      Vážení rodičia (zákonní zástupcovia),

      plánované rodičovské združenie sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neuskutoční. Pokúsime sa v priebehu októbra s Vami spojiť dištančne. Nie od všetkých však máme mailovú adresu. Tí, ktorí ste nám ju ešte neoznámili, pošlite nám ju, prosím, na adresu info@oudubba.sk alebo prostredníctvom Vašich detí.

      Jedným z bodov rodičovského združenia mala byť aj voľba zástupcov rodičov do Rady školy. Prosíme Vás, aby ste nám do 9. októbra oznámili chuť, resp. ochotu stať sa členom Rady školy, príp. Váš súhlas s kandidatúrou, ak Vás navrhuje iný rodič. Voľby uskutočníme v polovici októbra pravdepodobne per rollam - na diaľku.

      Ďakujeme za porozumenie

    • Jesenná burza oblečenia
     • Jesenná burza oblečenia

     •  

      V dňoch 06. - 07. 10. 2020 sa v kultúrnej miestnosti uskutoční pre žiakov školy tradičná jesenná burza oblečenia, ale za netradičných "pandemických" podmienok:

      - miestnosť sa bude dezinfikovať germicídnym žiaričom každý deň pred burzou a po jej skončení,

      - bude vykonávaná pravidelná dezinfekcia povrchov, pracovných plôch, pomôcok,

      - pri vstupe sa bude kontrolovať nasadenie rúška a všetci si vydezinfikujú ruky,

      - do miestnosti sa bude vstupovať po skupinách (triedach) podľa harmonogramu,

      - maximálny počet v skupine bude 10 osôb,

      - skupina sa v miestnosti zdrží maximálne 15 minút,

      - obsluhujúci budú pracovať v rúškach a v rukaviciach.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • Dúbravská cesta 1 845 24 Bratislava Slovakia
   • info@ssid.sk
   • (+421 2)54 793 677
   • 54732662
   • 2121799724
   • eduard.filo@ssid.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje